دفتر مرکزی تهران : 22930064 21 98+

دفتر فروش تهران : 22969444 21 98+

 

 

web : www.ajoudan.ir

E-mail : ajoudanco@gmail.com

 

www.sbin.ir

www.setarebahar.ir

www.atashi-co.ir

www.telka-food.ir

   

جهت دریافت نمونه تسـت رایـگـــــان « برنج آجودان » کد پستی محل اقامت خود را به همراه نام خود به شماره :50002030405056

سامانه دریافت پیامک گروه صنایع غذایی آجودان پیامک نمایید.